Zrušení zaměstnanecké karty a co s tím

Zaměstnanecká karta představuje druh pracovního povolení pro cizince, jenž chtějí pobývat na území České republiky déle než tři měsíce, a zároveň chtějí být zaměstnáni. Jde tedy prakticky o kombinaci jak pracovního povolení, tak povolení k pobytu.

Doklad také nahrazuje několik povolení a dokumentů, jako je například zelená karta či vízum k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání, a zjednodušuje tedy samotný proces, jenž může být mnohdy matoucí.

Zaměstnanecká karta je vydávána na konkrétní pracovní pozici. To však neznamená, že karta ukončením pracovního poměru okamžitě zaniká a nemůže dojít ke změně zaměstnání. Taková situace však musí být nahlášena na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, kde je nutné vyčkat na souhlas.

Samotná zaměstnanecká karta, stejně jako jiná povolení, může zaniknout či být zrušena v několika případech.

Zánik, zrušení a prodloužení zaměstnanecké karty

Zánik

Jak už bylo zmíněno, zaměstnanecká karta je vázána na konkrétní pracovní pozici, jestliže tedy byl ukončen pracovní poměr, karta zaniká. Výjimkou zde je situace, kdy si držitel najde novou práci do 60 dnů od ukončení předchozí pracovní činnosti, jenž je s povolením svázána.

V takové situaci, je neprodleně nutné předložit návrh nového zaměstnavatele ke sválení Ministerstvu vnitra, konkrétně již zmiňovanému odboru azylové a migrační politiky. Jestliže však držitel nenahlásil vzniklou situaci či si do této lhůty nové zaměstnání nenašel, karta zaniká.

V takové situaci je cizinci neprodleně vydán výjezdní průkaz k opuštění České republiky.

Zrušení karty

Ke zrušení dohází zpravidla na základě protiprávního jednání, jímž je například:

  • situace, kdy byl držitel pravomocně odsouzen, a to i na území jiného státu Evropské unie, kde platí podobný systém
  • jestliže byly v žádosti o zaměstnaneckou kartu uvedené nepravdivé údaje
  • jestliže je zjištěno, že držitel nedisponuje platnými cestovními doklady a cizinec zároveň nepožádal o nové, doklady byly padělány či důležité údaje pozměněny

Dále ale může být důvodem ke zrušení i situace, kdy držitel nepřihlásil novorozeně, jenž je povinen přihlásit, k dlouhodobému pobytu, a neučinil tak ve lhůtě 60 dnů od narození dítěte či v případě nedodržení podmínek o zdravotním pojištění.

 

Co se obecných podmínek týče, povolení může být zrušeno i v případě že:

  • karta je využívána k jinému účelu, než ke kterému byla vydána
  • jestliže je držitelem požádáno o zrušení
  • jestliže nebyla žadateli uznána odborná kvalifikace, jenž je k udělení povolení nezbytná
  • přestal-li držitel splňovat podmínky nezbytné pro daný druh povolení

Prodloužení zaměstnanecké karty

Doba platnosti může být prodloužena hned několikrát. Klíčovým zde opět je dodržení podmínek, za nichž byla karta vydána. Povolení je vždy vydáno na dobu, na kterou je uzavřena zaměstnanecká smlouva, avšak tato doba nesmí překročit 2 roky. Poté je nutné opět žádat o prodloužení.

Další informace o zaměstnanecké kartě najdete např. zde nebo si můžete objednat nezávaznou konzultaci na stránkách pracovní agentury IRS Czech – www.irsczech.comZanechat odpověď

Autorská práva © 2018 Spokojená rodina · Všechna práva vyhrazena · Navrhl Theme Junkie
Běží na WordPress